Naše školka

Mateřská škola Sulanského se nachází na Jižním Městě v blízkosti stanice metra C Háje. V současné době ji navštěvuje 125 dětí. Škola má 8 věkově smíšených tříd s počtem 15 až 16 dětí. Je tedy možné umístit sourozence do jedné třídy. Všechny třídy jsou integrační - zařazují se do nich též děti hendikepované.

Škola má vlastí rozlehlou zahradu se vzrostlou zelení. Zahrada je vybavena prolézací věží s lezecí stěnou, pískovišti, korytem pro letní vodní hry a dalšími herními prvky.

Ve škole je krásná vstupní hala, která slouží jednak ke scházení a rozcházení dětí, ale také se zde pořádají pravidelné i příležitostné výstavy a kulturní akce (například vystoupení dětí z kroužků).

Je zde také velmi dobře vybavená keramická dílna, mikrotřída pro skupinové aktivity a kroužky a učebna logopedie.

Od 1. 1. 1993 škola vystupuje jako právní subjekt.

Pedagogický kolektiv je plně kvalifikovaný, pracuje v něm několik speciálních pedagogů. S učitelkami na třídách spolupracuje v rámci integrace také 8 asistentů pedagoga.

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě je zpracován Školní vzdělávací program. Pro děti integrované je zpracován Individuální výchovně vzdělávací plán na základě jejich diagnózy a odborných posudků. Výchovně vzdělávací činnost je prováděna formou skupinové práce, s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Uplatňujeme individuální přístup k dítěti, respektujeme přirozené potřeby a podporujeme osobní rozvoj.

Při přípravě dětí na vstup do základní školy klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, na zvyšování úrovně pohybových aktivit, zručnost, zdokonalení grafomotorických dovedností a posilování sociálních aktivit a volních vlastností. Zaměřujeme se na odstranění logopedických vad před vstupem do školy. Při přechodu do základní školy spolupracujeme s rodiči, přilehlými spádovými školami, s pedagogicko – psychologickou poradnou a podle potřeby též se speciálními pedagogickými centry a dalšími odborníky.

Pro děti organizujeme v průběhu roku mnoho akcí. Školy v přírodě, lyžařský pobyt, rekreační a poznávací výlety. Jednou měsíčně zveme do školy divadelní soubory a nabízíme divadelní představení v mateřské škole.

Nabízíme také řadu zájmových aktivit pro děti, jako je plavání, keramika, flétna, fotbálek, jóga, atletika, zpívání 

Organizujeme také akce pro celou rodinu či veřejnost – například podzimní pouť na školní zahradě, dětský karneval, besídky pro rodiče