Zajímavosti

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 11 je v kompetenci ředitelek jednotlivých mateřských škol.
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla od 3 let do začátku povinné školní docházky.
Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb, „školský zákon“, v platném znění.

  1. zákonnou přednost mají děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s povoleným odkladem školní docházky
  2. věk dítěte
  3. trvalý pobyt na MČ Praha 11
  4. individuální situace dítěte (sourozenec již docházejícího dítěte, zaměstnanost rodičů apod.), integrace (dítě se specifickými vzdělávacími potřebami musí doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení, příp. lékaře u zdravotního postižení)
  5. Ostatní

Dagmar Šimáčková - 15.02.2013

Zpět